Szanowni Państwo,

17-19 marca 2019 roku odbyła się druga konferencja z cyklu Forum Gospodarki Energetycznej organizowana przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, przy współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski, które jest afiliacją International Association for Energy Economics. Konferencja odbyła się pod hasłem Krajowa energetyka i ciepłownictwo w dobie wdrażania rynku mocy.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Tegoroczna konferencja poprzedzona była wyjątkowym wydarzeniem jakim była Sesja Studencka połączona z konkursem na najlepszy referat naukowy pt. Wyzwania sektora paliwowo-energetycznego w świetle zmieniających się uwarunkowań rynkowych i formalno-prawnych. Partnerem tytularnym Sesji była Spółka Enea Trading, a przewodniczącym Komisji Konkursowej dokonującej oceny prezentacji Uczestników Sesji był Pan Prezes Rafał Domaszewski (Enea Trading). Wydarzenie to organizowane było niezwykłą okazją do prezentacji przez młodych adeptów nauki, zasilających w przyszłości kadry energetyki i ciepłownictwa, wyników swoich badań nad najistotniejszymi  zagadnieniami sektora paliwowo-energetycznego.

Po zakończeniu Sesji odbyła się uroczysta kolacja w trakcie której wręczone zostały dyplomy i nagrody dla zwycięzców Sesji. Dodatkowo w trakcie kolacji została wręczona nagroda dla zwyciężczyni organizowanego przez Sekcję Studencką Stowarzyszenia konkursu na najlepszy artykuł naukowy pt. Polityka energetyczna i jej wyzwania z perspektywy Polski.

Dnia 18.03.2019 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Konferencji, którego dokonał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz Prezes Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski dr hab. inż. Jacek Kamiński, prof. IGSMIE PAN. Tuż po rozpoczęciu odbyła się pierwsza sesja plenarna pt. Przyszłość krajowego sektora paliwowo–energetycznego w świetle założeń polityki energetycznej Polski do 2040 roku, która miała na celu omówienie dokumentów rządowych dotyczących planów wobec przyszłego kształtu polskiego sektora energetycznego. Dyskusję moderowaną przez dr hab. Mariusza Sworę poprzedził referat wprowadzający prof. Wojciecha Kamrata z Politechniki Gdańskiej. Oprócz samego referenta w dyskusji uczestniczyli przedstawiciele licznych jednostek naukowych: dr Jerzy Kicki (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi I Energią Pan), Marcin Roszkowski (Instytut Jagielloński), prof. Adam Szurlej (Akademia Górniczo-Hutnicza), prof. Marek Ściążko (Centrum Energetyki AGH /ICHPW) oraz Grzegorz Wiśniewski (Instytut Energetyki Odnawialnej). Partnerem sesji było Stowarzyszenie na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski.

Po krótkiej przerwie, we współpracy z TAURON Polska Energia odbył się panel dyskusyjny pt. Jak rynek mocy zmieni polską energetykę? Wnioski i rekomendacje po pierwszych aukcjach mocy. Panel poprzedzony referatem Pana Macieja Przybylskiego z Polskich Sieci Elektroenergetycznych, który pokazał słuchaczom stopień złożoności zarówno samego mechanizmu rynku mocy jak i wyzwań stojących przed jego uczestnikami. W zrozumieniu tych zagadnień pomogli ponadto: Maciej Bando (Prezes Urzędu Regulacji Energetyki), Rafał Domaszewski (Członek Zarządu Enea Trading), Sylwia Pawlak (Dyrektor w spółce Energa), Dariusz Niemiec (Dyrektor w spółce TAURON Polska Energia), dr Grzegorz Wiliński (Dyrektor w spółce Polska Grupa Energetyczna) oraz Grzegorz Żarski (Dyrektor w spółce Towarowa Giełda Energii). Panel prowadzony był przez Pana Rafała Zasunia z redakcji WysokieNapięcie.pl.

Oprócz rynku mocy kolejnym mechanizmem pomocowym stanowiącym temat przewodni konferencji był system wsparcia wysokosprawnej kogeneracji. Podobnie jak w minionym roku dyskusję o sytuacji w ciepłownictwie w sesji, której partnerem była Veolia Energia Polska, pt. Dylematy wyboru optymalnego mechanizmu wsparcia rozwoju kogeneracji moderował Jacek Szymczak, Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Po wprowadzeniu Pani Dyrektor Małgorzaty Miki-Bryskiej (Veolia Energia Polska) rozpoczął się panel dyskusyjny w którym uczestniczyli: Jacek Boroń (Prezes Zarządu Węglokoks Energia), Andrzej Goździkowski (Prokurent Energetyka Cieplna Opolszczyzny), Remigiusz Nowakowski (Prezes Zarządu PILE ELBUD / DISE), prof. Zbigniew Plutecki (Politechnika Opolska) oraz dr Tomasz Wilczak (Członek Zarządu PGNIG Termika). W trakcie dyskusji oprócz aspektów związanych z nową ustawa omawiane były aktualne problemy ciepłownictwa, zarówno na poziomie lokalnym jak i kogeneracji wielkoskalowej.

Ostatnim panelem pierwszego dnia konferencji była dyskusja pt. Ceny energii elektrycznej – rentowność spółek energetycznych a konkurencyjność gospodarki prowadzona we współpracy z EC Będzin Sp. z o.o. Spotkanie rozpoczął Marcin Roszkowski (Instytut Jagielloński), który w swoim referacie zaprezentował wnioski płynące z najnowszego raportu Instytutu Jagiellońskiego pt. „PEP 2040 – KPEIK. Strategia w strategii”. Dyskusję moderowaną przez Wojciecha Jakóbika z redakcji Biznes Alert prowadzili ponadto: Bartłomiej Derski (Wysokienapięcie.Pl), Henryk Kaliś (Prezes Izby Energetyki Przemysłowej I Odbiorców Energii/ZGH Bolesław), Krzysztof Kochanowski (Członek Zarządu Polskiej Izby Magazynowania Energii), dr Marek Mrówczyński (Prezes Zarządu EC Będzin), Remigiusz Nowakowski (Prezes Zarządu PILE ELBUD / DISE) oraz dr Robert Uberman (Krakowska Akademia Im. A.F. Modrzewskiego).

Intensywny dzień pełen dyskusji zakończony został kolacją oraz spotkaniem towarzyskim w „Mile Stone” Jazz Club w Hotelu Qubus.

Drugi dzień konferencji rozpoczęła dyskusja panelowa pt. Klastry energii – pierwsze doświadczenia. Do dyskusji zaproszeni zostali praktycy reprezentujący koordynatorów klastrów energii w osobach dra Artura Dembnego (Prezes Zarządu CRK Energia), Ireneusza Perkowskiego (Dyrektor w Control Process) oraz Daniela Raczkiewicza (IEN Energy). Władze wykonawczą i samorządową reprezentowali odpowiednio Piotr Czopek (Dyrektor w Ministerstwie Energii) oraz Grzegorz Podlewski (Członek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii). Świat nauki reprezentował dr Karol Wawrzyniak (NCBJ). Dopełnieniem byli przedstawiciele tzw. energetyki zawodowej w osobach Sylwii Pawlak (Dyrektor w Energa SA) oraz dra inż. Macieja Sołtysika (Dyrektor w PSE Innowacje) – który przedstawił referat wprowadzający oraz był moderatorem panelu.  W ramach 90 minut dyskusji omówione zostały zagadnienia skupione wokół oceny gotowości władz samorządowych do uczestnictwa w klastrach energii i wspierania inicjatyw związanych z budową samowystarczalności energetycznej na poziomie lokalnym i regionalnym. Dużym blokiem dyskusyjnym objęta została identyfikacja barier w funkcjonowaniu klastrów energii w tym w szczególny sposób omówiono potrzeby legislacyjne związane z koncesjonowaniem klastrów, dostosowaniem Generalnych Umów Dystrybucyjnych oraz koniecznością zmian w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dyskutowano również o elementach wsparcia klastrów w tym budowie narzędzi informatycznych i procedur realizowanych w ramach grantu finansowanego z programu Gospostrateg. Partnerem panelu był WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.

Kontynuacją tematyki innowacyjności w polskim sektorze energetycznym był kolejny panel pt. Innowacyjne technologie w energetyce – aspekty ekonomiczne i techniczne prowadzony we współpracy z SBB ENERGY S.A. Moderatorem Panelu był Bartłomiej Derski (Wysokienapięcie.pl). Przedstawione podczas dyskusji zagadnienia z pewnością mogą być uznane za wartościowe pod kątem różnorodności poglądów jak i doświadczeń. Te zapewniali nam: prof. Wojciech Drożdż (Członek Zarządu Enea Operator / Uniwersytet Szczeciński), Dalida Gepfert (Prezes Zarządu Veolia Energia Poznań), Mateusz Kieferling (Prezes Zarządu PSE Innowacje), Sylwia Pawlak (Dyrektor w spółce Energa), dr Krzysztof Sadowski (Narodowe Centrum Badań I Rozwoju), Mirosław Wróblewski (Dyrektor w MPEC Kraków) oraz Robert Żmuda (Dyrektor w SBB Energy).

Ostatnim merytorycznym wydarzeniem tegorocznej konferencji była naukowa sesja tematyczna prowadzona przez dr Honoratę Nyga-Łukaszewską (Szkoła Główna Handlowa), której Partnerem była firma BETAFENCE sp. z o.o. W trakcie sesji przedstawione następujące referaty:

 • Krzysztof Trinczek (Betafence): Betafence dla infrastruktury energetycznej – Prezentacja Partnera Sesji
 • dr inż. Tomasz Iluk (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla): Zintegrowana Energetyczno-Ściekowa Gospodarka na przykładzie huty cynku ,,Miasteczko Śląskie” S.A.
 • Anna Kielerz (Agencja Rozwoju Przemysłu Oddział Katowice): Energetyka zawodowa oparta na węglu a Rynek Mocy
 • Nina Rędzia (Trend Glass/Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): Poprawa efektywności energetycznej na przykładzie hut szkła z Grupy Trend
 • dr hab. Zbigniew Plutecki, prof. PO (Politechnika Opolska): Prognozowane scenariusze zmian konfiguracji źródeł wytwarzania energii w przedsiębiorstwach sektora ciepłowniczego
 • Sławomir Sowa (Politechnika Poznańska): Wpływ rynku mocy na rozwój źródeł rozproszonych
 • Jacek Zimmer-Czekaj (Kancelaria Adwokacka Dr Hab. Mariusz Swora): Swoistość regulacji rynku elektromobilnego w świetle zasad Prawa Energetycznego
 • dr Honorata Nyga-Łukaszewska (Szkoła Główna Handlowa): Bezpieczeństwo energetyczne z punktu widzenia efektów zewnętrznych

Po zakończeniu wszystkich prezentacji Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom i z energetycznym pozdrowieniem zaprosił na przyszłoroczną konferencję z cyklu Forum Gospodarki Energetycznej. Żywe dyskusje oraz szerokie zainteresowanie konferencją potwierdziły, że zaproponowana formuła spotkań wokół sektora paliwowo-energetycznego w Krakowie służy wymianie opinii oraz tworzenia potencjalnych rozwiązań zarówno na poziomie lokalnym jak i ogólnokrajowym.

Forum zgromadziło 160 osób, a podczas Sesji Forum przeprowadzono 6 moderowanych dyskusji panelowych oraz wygłoszono łącznie 12 referatów.

Referaty

Studencka Sesja Naukowa

K. Kwaśniewski – Zastosowanie pięcioczynnikowego modelu Famy-Frencha do szacowania kosztu kapitału własnego na rynku spółek branży energetycznej

A. Suski – Optymalizacja hybrydowego autonomicznego systemu energetycznego za pomocą programowania liniowego

A. Zagrajek – Wpływ polityki środowiskowej na gospodarkę – konkurencyjność, wymiana handlowa i ucieczka CO2

W. Nawrot – Badanie wpływu depozycji zanieczyszczeń środowiskowych na powierzchni paneli fotowoltaicznych na sprawność modułu

M. Kałuża – Elektromobilność jako wielofunkcyjne narzędzie w procesie kształtowania nowoczesnej energetyki

A. Leśniak – Wyzwania sektora paliwowo-energetycznego w świetle zmieniających się uwarunkowań rynkowych i formalno-prawnych wynikających z Pakietu Zimowego

M. Piepiórka – Czy przyszłość Energetyki może być związana z BlockChain?

M. Krupa – Wodór –paliwo przyszłości? Konstrukcja zbiornika i łodzi napędzanej wodorem

M. Sikorska (zwycięski artykuł w konkursie PAEE) – Polska energetyka w ogniu zmian – czyli przegląd kierunków rozwoju kształtujących przyszłość polskiego sektora energetycznego

Panele Dyskusyjne – referaty wprowadzające

W. Kamrat – Przyszłość krajowego sektora paliwowo-energetycznego w świetle założeń PEP-2040

M. Mika-Bryska – Mechanizmy wsparcia rozwoju kogeneracji w Polsce – stan obecny i planowane zmiany

M. Roszkowski – PEP 2040 – KPEIK

M. Sołtysik – Klastry Energii – pierwsze doświadczenia

Naukowa Sesja Tematyczna

K. Trinczek (prezentacja partnera sesji)- Betafence dla infrastruktury energetycznej

T. Iluk – Zintegrowana energetyczno-ściekowa gospodarka na przykładzie Huty Cynku ,,Miasteczko Śląskie” S.A.

Anna Kielerz – Energetyka zawodowa oparta na węglu a rynek mocy

Grzegorz Kinelski – Efektywność w subsektorze energetycznym

Nina Rędzia – Poprawa efektywności energetycznej na przykładzie hut szkła z Grupy Trend

Sławomir Sowa – Wpływ rynku mocy na rozwój źródeł rozproszonych

Jacek Zimmer – Swoistość regulacji rynku elektromobilnego w świetle zasad prawa energetycznego

Honorata Nyga-Łukaszewska – Bezpieczeństwo energetyczne z punktu widzenia efektów zewnętrznych

MPEC S.A. w Krakowie nowoczesnym systemem ciepłowniczym


Aktualności!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dostępna jest pełna wersja programu Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2019.

Program Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2019


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej konferencji z cyklu Forum Gospodarki Energetycznej, która odbędzie się w dniach 17–19 marca 2019 roku w hotelu Qubus w Krakowie.

Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2019 przebiegać będzie pod hasłem:

Krajowa energetyka i ciepłownictwo w dobie wdrażania rynku mocy”.

Sukces ostatniej konferencji pokazał, że współdziałanie organizatorów:

 • Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz
 • Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (PAEE, paee.org.pl), afiliacji renomowanego International Association for Energy Economics (IAEE, www.iaee.org)

daje gwarancję jakości i wyjątkowości wydarzenia – jesteśmy przekonani, że również obrady Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2019 stanowić będą twórczą platformę wymiany myśli, poglądów i współpracy w obrębie szeroko rozumianej gospodarki energetycznej i odbiją się pozytywnym echem w Sektorze.

Wzorem roku ubiegłego, w przyszłorocznej konferencji uczestniczyć będą reprezentanci zarówno środowiska naukowo-badawczego oraz przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarze branży paliwowo‑energetycznej.  Nowością jest organizacja (w dniu 17 marca) sesji studenckiej, w trakcie której prezentowane będą referaty młodych adeptów nauki. Najlepsze z nich będą nagrodzone.

Wszystkim uczestnikom Konferencji oferujemy możliwość zgłoszenia artykułu do publikacji w czasopismach naukowych organizatora – IGSMiE PAN:

 • Polityka Energetyczna lub
 • Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN lub
 • INSTAL;

Warunkiem publikacji jest 1) przesłanie artykułu do 25.01.2019 r., 2) otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji oraz 3) przedstawienie referatu na konferencji.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, terminów zgłaszania referatów oraz warunków uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej konferencji, w zakładce Dla Uczestników.

Jesteśmy przekonani, że wymiana wiedzy i doświadczeń uczestników zaowocuje nawiązaniem cennych kontaktów oraz przyniesie zmianę spojrzenia na wiele problemów.