Publikacje

Artykuły przygotowane przez Autorów i przedstawione na konferencji, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w:

Komitet Naukowy konferencji zdecyduje o zakwalifikowaniu poszczególnych artykułów do wymienionych czasopism.  Artykuły należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2018 r. na adres e-mail: fge@min-pan.krakow.pl